Tượng Tam Thế Phật ms12

Bộ Tượng tam Thế Phật thông thường phải dược đặt ở vị trí cao nhất, xa nhất và linh nghiêm nhất, trong gian thơ tam bảo được các Phật tử tôn kính nhất.

Call Now Button