Tượng địa tạng vương bồ tát 09

Địa Tạng vương bồ tát thường được xem như là vị Bồ tát của chúng sanh dưới địa ngục hay còn gọi là giáo chủ của cõi U Minh.

Call Now Button