Tượng Phật Bà Quan Âm 17

Quán Thế Âm Bồ Tát nghĩa là “Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian” là một vị Bồ tát hiện thân lòng từ bi của tất cả chư Phật. Được miêu tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau. Quán Thế Âm là một trong những vị Bồ tát được tôn kính thờ phụng rộng rãi nhất trong Phật giáo.

Call Now Button